Privacyverklaring

Privacyverklaring Jouw Beweging Haptotherapie

Ik, Marina Nouwen, van Jouw Beweging haptotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe er door mij met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Jouw Beweging haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandeling en de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jouw Beweging haptotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Zorgverzekering en polisnummer;
 • Gegevens van uw huisarts;
 • Gegevens van uw eventuele verwijzer;
 • Gegevens over uw psychische en lichamelijke gezondheid;
 • Gegevens over werk- en gezinssituatie;
 • Gegevens over behandeldoelstelling.

Verstrekking aan derden
Jouw Beweging haptotherapie gebruikt ten behoeve van de administratie het software systeem MijnDiad. De leverancier van dit pakket voldoet aan de vereiste privacy eisen en er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met MijnDiad. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Tijdens de behandeling ben ik verplicht uw gegevens te bewaren. Na het afronden van de behandeling start te bewaartermijn. De financiële administratie bewaar ik 7 jaar naar richtlijnen van de Belastingdienst. Dossiers worden 15 jaar bewaard (WGBO) na het stoppen van de behandeling. Tenzij u de toestemming hiervoor intrekt. In dat geval zal ik het dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie, deze blijven dan maximaal 7 jaar bewaard.

Binnen de EU
Jouw Beweging haptotherapie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Jouw Beweging haptotherapie verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Jouw Beweging haptotherapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jouw Beweging haptotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen en sms verificatie;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is bijvoorbeeld wanneer ik deze gebruik voor intercollegiale toetsing;
 • Door MijnDiad worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn privacy maatregelen.

U kunt mij bereiken per email en via het contactformulier op mijn website. Hierbij zie ik uw naam en e-mailadres. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de mail aan mij te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:
Jouw Beweging haptotherapie
J.F. Kennedylaan 2-G
3981 GC  BUNNIK
marina@jouwbeweginghaptotherapie.nl

Copyright 2020 Jouw Beweging Haptotherapie

Schuiven naar boven